رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

 

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

 (ورودی  از سال ۹۲)

(ورودی از سال ۹۵)

(ورودی از سال ۹۸) (ورودی از سال ۱۴۰۰)

كارشناسی

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------ ------------------

معماری (سخت افزار)

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

------------------

فناوری اطلاعات

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

------------------

رايانش امن

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

------------------

مهندسی کامپیوتر

------------------

برنامه پیشنهادی

جدول دروس

برنامه پیشنهادی

جدول دروس

------------------

كارشناسی ناپيوسته

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

سخت افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

------------------

كاردانی پيوسته

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

كاردانی

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

------------------