دیگر خبرها

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس پروژه دارند (فهرست نهایی اساتید راهنما و وظایف دانشجویان)

یکشنبه، ۲۹ اسفند ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس پروژه دارند

سه‌شنبه، ۲۴ اسفند ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس پروژه دارند (تمدید زمان مراجعه به استاد راهنما)

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس پروژه دارند (تمدید زمان مراجعه به استاد راهنما)

چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۰۰

نحوه انتخاب عنوان پروژه و استاد راهنما برای دانشجویانی که در نیمسال دوم 1400 درس پروژه دارند

نحوه انتخاب عنوان پروژه و استاد راهنما برای دانشجویانی که در نیمسال دوم 1400 درس پروژه دارند

یکشنبه، ۸ اسفند ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1400 درس پروژه دارند

قابل توجه دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1400 درس پروژه دارند

یکشنبه، ۱ اسفند ۰۰

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع کارشناسی کامپیوتر شنبه 30 بهمن‌ماه 1400

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع کارشناسی کامپیوتر شنبه 30 بهمن‌ماه 1400

جمعه، ۲۹ بهمن ۰۰

جلسات دفاع پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر شنبه 30 بهمن ماه 1400

جلسات دفاع پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر شنبه 30 بهمن ماه 1400

یکشنبه، ۲۴ بهمن ۰۰