دیگر خبرها

فهرست نهایی دانشجویانی که در ترم مهر 1400 درس پروژه دارند و وظایف دانشجویان

فهرست نهایی دانشجویانی که در ترم مهر 1400 درس پروژه دارند و وظایف دانشجویان

دوشنبه، ۱۵ آذر ۰۰

فهرست دانشجویانی که پروژه آن‌‌ها توسط اساتید محترم راهنما تائید شده و وظایف دانشجویان برای ادامه روند انجام پروژه و وظایف دانشجویان بدون استاد راهنما

فهرست دانشجویانی که پروژه آن‌‌ها توسط اساتید محترم راهنما تائید شده و وظایف دانشجویان برای ادامه روند انجام پروژه و وظایف دانشجویان بدون استاد راهنما

شنبه، ۱۵ آبان ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال اول 1400 درس پروژه دارند

دانشجویانی که در نیم سال اول 1400 درس پروژه دارند و برای مشخص کردن موضوع پروژه به اساتید محترم راهنما مراجعه نداشته‌اند حداکثر تا 12 آبان فرصت دارند با اساتید محترم راهنما تعامل نمایند.

شنبه، ۸ آبان ۰۰

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع کارشناسی کامپیوتر دوشنبه و سه‌شنبه 19 و 20 مهرماه 1400

یکشنبه، ۱۸ مهر ۰۰

نحوه انتخاب موضوع پروژه و استاد راهنما برای دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

نحوه انتخاب موضوع پروژه و استاد راهنما برای دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

چهارشنبه، ۱۴ مهر ۰۰

برگزاری درس زبان ماشین و اسمبلی

درس زبان ماشین و اسمبلی با کد ۶۱۲۰۰۲ از روز شنبه ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۰برگزار خواهد شد .

سه‌شنبه، ۶ مهر ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

شنبه، ۳ مهر ۰۰