رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

کارآموزی

مراحل انتخاب کارآموزی در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

   

     ۱-  انتخاب درس کارآموزی در زمان انتخاب واحد

     ۲-  انتخاب مکان کارآموزی

            -  مکانی معتبر و مورد تائید دانشگاه (مطابقت با لیست مکان‌های کارآموزی در سایت دانشگاه)

            -  در صورت عدم وجود مکان در لیست تائید توسط دانشکده

            -  یک مکان دولتی و یا خصوصی با داشتن مجوز فعالیت (شماره ثبت)

            -  نوع فعالیت مرتبط با رشته تحصیلی و آموزش

     ۳-  تکمیل فرم درخواست کارآموزی در پورتال دانشجویی بخش درخواست به دانشگاه

     ۴-  تائید مکان کارآموزی توسط دانشکده

     ۵-  دریافت نامه کارآموزی از ارتباط صنعت (ساختمان 1 اتاق شماره 118 )

     ۶-  تحویل نامه به محل کارآموزی و تکمیل فرم شروع کار توسط مکان مربوطه

     ۷-  تعیین استاد راهنما در هفته 4 آموزشی

     ۸-  تحویل فرم شروع به کار به استاد راهنما

     ۹-  پس از اتمام ساعات کارآموزی ( هر واحد کارآموزی 120 ساعت) تحویل گزارش کار بهمراه فرم‌های پایان کار (تائید شده توسط مکان کارآموزی مرتبط) به استاد راهنما