رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه دفاع پروژه


قابل‌توجه دانشجویان دانشكده مهندسي کامپیوتر
براساس تصمیمات اخذ شده در کمیته پروژه زمان تحویل و دفاع درس پروژه بشرح زیر می‌باشد.
 
پایان مهلت دفاع انفرادی 12/11/96
دریافت تائیدیه دفاع استادراهنما 14/11/96
تاریخ دفاع گروهی 18/11/96