رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه مهم تبدیل پیش نیازی به هم نیازی

دانشجویان محترم توجه نمایند که، اگر درس ۱ پیشنیاز درس ۲ باشد و دانشجویی درس یک را حذف تکدرس یا حذف پزشکی نموده باشند، نمی‌تواند درس ۱ و درس ۲ را به صورت همنیاز انتخاب کند. (برای تبدیل پیشنیازی به همنیازی ملاک افتادن درس می‌باشد یا حذف درس توسط استاد درس بعد از امتحان)

بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت برعهده خود دانشجو می‌باشد.