رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه مهم دروس دانشکده مهندسی کامپیوتر

قابل توجه دانشجویانی که دروس زیر را اخذ نکرده اند، این دروس فقط در نیمسال اول ۹۸-۹۷ ارائه خواهد شد لذا در صورت عدم اخذ این دروس عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.

 

ردیف

نام درس

ردیف

نام درس

1

آزمایشگاه مدار منطقی و معماری

6

مبانی پردازش زبان و گفتار

2

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

7

مهندسی اینترنت

3

انتقال داده ها

8

مدارهای الکتریکی

4

الکترونیک دیجیتال

9

اصول فناوری اطلاعات

5

مبانی هوش محاسباتی

10

اصول مدیریت و راهبردی  IT