رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتخاب پروژه در ترم دوم سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم 1400-1399 درس پروژه دارند

یکشنبه 1399/12/10 فهرست پروژه های کامپیوتر در سایت دانشکده اعلام می گردد. دانشجویانی که مایل به پیشنهاد پروژه می باشند تا تاریخ 1399/12/06 فرم پیشنهاد پروژه را تکمیل و پس از تایید یکی از اساتید دانشکده برای اینجانب ارسال نمایند.

روال انتخاب پروژه به اینصورت است که از روز یکشنبه 1399/12/10 که فهرست پروژه ها و اساتید راهنما اعلام می گردد، دانشجویان با اساتید راهنما تعامل می نمایند و اساتید راهنما نام دانشجویان مورد تایید را به کمیته پروژه اعلام می نمایند.

سلامت، یهروز و موفق باشید. 

دبیر کمیته پروژه

[email protected]