رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تاریخ شروع کلاسهای کاردانی پیوسته

دانشجویان  رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر توجه نمایند که، اگر درسی از دروس ترم یک انتخاب کرده اند ، این دروس با دانشجویان ورودی جدید از تاریخ ۸/۳/ ۱۳۹۹برگزار خواهد شد .