رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسات دفاع پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر شنبه 30 بهمن ماه 1400

یکشنبه، ۲۴ بهمن ۰۰

بنا به درخواست تعدادی از دانشجویان و موافقت شورای آموزشی  جلسات دفاع پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر شنبه 30 بهمن ماه 1400 برگزار می‌گردد. ضروری است کلیه دانشجویانی که در نیمسال مهر 1400 درس پروژه داشته‌اند حداکثر تا چهارشنبه 27 بهمن ماه به اساتید راهنما مراجعه و پروژه را ارئه و مستندات آن را به تایید استاد راهنما برسانند. اساتید محترم راهنما تا پایان روز چهارشنبه 27 بهمن فایل اطلاعات دانشجویان مجاز به دفاع نهایی را تکمیل وبرای کمیته پروژه ارسال  می‌نمایند. برای این دسته از دانشجویان که با مجوز استاد راهنما مجاز به دفاع می‌گردند، توسط کمیته پروژه استاد دفاع مشخص و برای روز شنبه 30 ام بهمن زمان دفاع تخصیص داده می‌شود برنامه زمانبندی دفاع در پایان روز جمعه 29 بهمن در سایت دانشکده اطلاع رسانی می‌گردد این دانشجویان ضروری است برای روز شنبه  30 بهمن پیش بینی ارائه صوتی و تصویری (استفاده از دوربین) و تسلط به بخش های مختلف پروژه و آمادگی هر گونه تغییرات احتمالی خواسته شده توسط استاد دفاع را داشته باشند. اگر هر دانشجویی نمی‌تواند روز شنبه 30 بهمن در جلسه دفاع مجازی شرکت لازم است مشکل خود را به استاد راهنما و کمیته پروژه حداکثر تا تاریخ 25 بهمن اعلام کند تا درتاریخ 27 ام جلسه دفاع این دانشجو با حضور استاد دفاع برگزار گردد.