رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حذف دروس به حد نصاب نرسيده

با توجه به حذف بعضی از گروه‌های درسی به دلیل به حد نصاب نرسیدن، دانشجویان موظف هستند برنامه درسی خود را در مهلت باقی‌مانده انتخاب واحد تغییر دهند در غیر این صورت دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال این دانشجویان ندارد.