رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حذف دروس به حد نصاب نرسیده دانشکده مهندسی کامپیوتر

با توجه به حذف بعضی از گروه‌های درسی بدلیل به حد نصاب نرسیدن، دانشجویان موظف هستند برنامه درسی خود را در مهلت باقیمانده انتخاب واحد تغییر دهند در غیر این صورت دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال این دانشجویان ندارد.