رفتن به محتوای اصلی

خبرها

رعایت پیش نیازی درس برنامه سازی پیشرفته

 کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 98-97 می خواهند درس برنامه سازی پیشرفته را انتخاب کنند باید درس مبانی کامپیوتر را گذرانده باشند ویا حتما دوبار افتاده باشند و به صورت هم نیاز اخذ نمایند.