رفتن به محتوای اصلی

خبر

فرآيند انتخاب پروژه

به نام خدا
قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر
به اطلاع میرساند با توجه به تصمیم کمیته پروژه فرایند انتخاب پروژه برای دانشجویانی که واحد پروژه را در نیمسال دوم 99 - 98 انتخاب
نمودهاند و فرم پروژه پیشنهادی نداشتهاند یا این فرم را به کمیته پروژه تحویل ندادهاند به صورت زیر انجام میشود:
1 - دانشجو به ترتیب اولویت تعدادی از پروژههای یکی از اساتید مورد نظر خود را از فایل لیست پروژه ها انتخاب میکند و از
طریق ایمیل درخواست انتخاب پروژه را به استاد اعلام میکند
2 - استاد با توجه به ظرفیت خود و موافقط با درخواست دانشجو، یکی از آن عناوین را برای او درنظر میگیرد و از طریق ایمیل به
دانشجو اعلام میکند و یک ایمیل هم برای کمیته پروژه ارسال میکند و اعلام مینماید.
3 - دانشجو باید فقط درخواست خود را به یکی از اساتید ارسال نماید و تا زمان مشخص شدن جواب از طرف استاد مربوطه، نباید
درخواستی را به دیگر اساتید ارسال نماید.
برای جلوگیری از احتمال تایید گرفتن دانشجو از بیش از یک استاد، تایید نهایی از طریق کمیته پروژه به استاد اعلام میگردد. هماهمگیها
و اطلاع رسانیها به دانشجو توسط استاد انجام میشود.

ليست پروژه هاي اساتيد


ایمیلهای اساتید :
نام استاد ایمیل
بشرا رجایی
[email protected]
جواد یزدانجو
[email protected]
امیرفرید امینیان
[email protected]
مهدی سالخورده حقیقی
[email protected]
بهزاد بختیاری
[email protected]
جواد حمیدزاده
[email protected]
عباس لاکی
[email protected]
امیر باوفای طوسی
[email protected]
رضا شمسایی
[email protected]