رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان ارشد

دانشجویانی که در نیمسال اول ۰۰-۹۹درس سمینار داشتند لازم است برای تعیین استاد راهنما حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ فرم اولویت های انتخاب استاد راهنما را از پورتال خود تکمیل نموده و ارسال نمایند. در صورت عدم تکمیل فرم مذکور تا تاریخ ذکر شده، دانشکده کامپیوتر برای این دانشجویان اساتید راهنما را اختصاص می دهد و عواقب آن به عهده دانشجو است.