رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قانون تبدیل پیش نیازی به همنیازی

یکشنبه، ۱۲ شهریور ۰۲

دانشجویان محترم توجه نمایند که، اگر درس ۱ پیشنیاز درس ۲ باشد و دانشجویی درس یک را حذف تکدرس یا حذف پزشکی نموده باشند، نمی‌تواند درس ۱ و درس ۲ را به صورت همنیاز انتخاب کند. (برای تبدیل پیشنیازی به همنیازی ملاک افتادن درس می‌باشد)

بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت برعهده خود دانشجو می‌باشد.