رفتن به محتوای اصلی

خبرها

لیست دروس ارائه نشده در ترم آینده

دروس اعلام شده در ذیل که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ ارائه شده است، در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ارایه نخواهد شد، لذا اگر دانشجویی در نیمسال بعدی فارغ التحصیل می‌باشد، موظف است این دروس را در انتخاب واحد اخذ نماید و در صورت عدم اخذ این دروس عواقب آن برعهده دانشجو می‌باشد.

ردیف

نام درس

ردیف

نام درس

۱

برنامه سازی وب (کارشناسی پیوسته)

۱۳

آمار واحتمالات (کارشناسی ناپیوسته)

۲

مبانی امنیت اطلاعات (کارشناسی پیوسته)

۱۴

ریاضی گسسته (کارشناسی ناپیوسته)

۳

مبانی هوش محاسباتی (کارشناسی پیوسته)

۱۵

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی (کارشناسی ناپیوسته)

۴

سیستم‌های چند رسانه‌ای (کارشناسی پیوسته)

۱۶

طراحی سیستم‌های شی گرا (کارشناسی ناپیوسته)

۵

مهندسی نرم افزار (کارشناسی پیوسته)

۱۷

محیط‌های چندرسانه‌ای (کارشناسی ناپیوسته)

۶

مهندسی اینترنت (کارشناسی پیوسته)

۱۸

زبان فنی (کاردانی پیوسته)

۷

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال (کارشناسی پیوسته)

۱۹

اصول سرپرستی (کاردانی پیوسته)

۸

گرافیک کامپیوتری (کارشناسی ناپیوسته)

۲۰

مبانی اینترنت (کاردانی پیوسته)

۹

مهندسی اینترنت (کارشناسی ناپیوسته)

۲۱

ریاضی عمومی (کاردانی پیوسته)

۱۰

شبیه سازی (کارشناسی ناپیوسته)

۲۲

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس (کاردانی پیوسته)

۱۱

زبان ماشین اسمبلی (کارشناسی ناپیوسته)

۲۳

سیستم عامل ۲ (کاردانی پیوسته)

۱۲

زبان تخصصی (کارشناسی ناپیوسته)

۲۴

کارگاه سیستم عامل ۲ (کاردانی پیوسته)