رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیش نیازی درس مباحث ویژه ۱

یکشنبه، ۱۲ شهریور ۰۲

دانشجویانی که حداقل یک باردرس برنامه سازی پیشرفته را اخذ کرده اند می توانند درس مباحث ویژه ۱ را به عنوان درس اخنیاری انتخاب نمایند .